วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 2 การสร้างงานนำเสนอ

2.1 การสร้างงานนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
2.2 การบันทึกงานนำเสนอ
2.3 การเปิดงานนำเสนอที่ได้สร้างไว้
2.4 การพิมพ์ข้อความลงในภาพนิ่ง
2.5 การใช้งานกล่องข้อความและข้อความศิลป์
2.6 การเพิ่มภาพนิ่งใหม่และการลบภาพนิ่ง